Los lavaderos del “Borne Vell”

¿ Qué quieren que les diga ? Lo veo todo tan maquiavelicamente manipulado que no puedo sufrir el que un niño sepa donde acaba el Ebro pero no donde nace, o que sepa cual es la capital de un país y le obvien la región mas industrial del suyo.
Y digo lo que quiero decir.
Y dicho lo anterior, permítanme que les muestre las penurias de las gentes en 1714. Les pongo los lavaderos, solo los lavaderos junto a las orillas del Rec Comtal, en medio de Barcelona, en el barrio de la Rivera, de aquella gente que trabajó, sufrió e intentó sacar adelante a los suyos.
De verdad que impresiona.
Barrio de la Ribera en 1714, al margen del Rec Comtal.
Què volen que els digui ? Ho veig tot tan maquiavelicament manipulat que no puc sofrir el que un nen sàpiga on acaba l’Ebre però no on neix, o que sàpiga quina és la capital d’un país i li obviïn la regió mes industrial del seu.
I dic el que vull dir.
I dit l’anterior, permetin-me que els mostri les penúries de les gents en 1714. Els poso els safaretjos, solament els safaretjos al costat de les ribes del Rec Comtal, enmig de Barcelona, al barri de la Rivera, d’aquella gent que va treballar, va sofrir i va intentar treure endavant als seus.
De debò que impressiona.
Barri de la Ribera en 1714, al marge del Rec Comtal.visto en Tot Barcelona