Arco Iris y el Mercado de Sant Antoni

Resulta bella una imagen así. Son promesas de que se acabarán las lluvias, pero las de hoy.
Es posible, y deseable, que mañana vuelva a llover, aunque es bien sabido que, nunca llueve a gusto de todos.
Barrio de Sant Antoni

Resulta bella una imatge així. Són promeses que s’acabaran les pluges, però les d’avui.
És possible, i desitjable, que demà torni a ploure, encara que és ben sabut que, mai plou a gust de tots.
Barri de Sant Antoni


visto en Tot Barcelona