Antes y después. Almacenes “El águila”

Me remonto a 1965 y los recuerdos tropiezan. Empiezan los pliegues, y es que la edad empieza a empujar.
Me atrevo a dejarles dos fotos de los Almacenes El Águila. La primera se que está hecha para unas navidades, no se si la del 65 ó la del 66. La otra es actual.
Calle Pelayo esquina Ronda Universidad.

Em remunto a 1965 i els records ensopeguen. Comencen els plecs, i és que l’edat comença a empènyer.
M’atreveixo a deixar-los dues fotos dels Magatzems L’Àguila. La primera es que està feta per a un nadal, no se si la del 65 ó la del 66. L’altra és actual.
Carré Pelai escaira Ronda Universitat.


visto en Tot Barcelona